Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Thẩm định Phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng đối với công trình NN&PTNT
Lĩnh vực: Công thương
Số ngày xử lý: 10
Phòng ban xử lý: Phòng Kinh tế
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:

I. Hồ sơ bao gồm:

1. Tờ trình đề nghị thẩm định của Chủ đầu tư: 03 bản
2. Quyết định phê duyệt Nhiệm vụ khảo sát: 03 bản
3. Quyết định chọn đơn vị tư vấn khảo sát: 03 bản
4. Hồ sơ năng lực của đơn vị khảo sát : 01 bản
5. Phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng: 09 bản

II. Thời gian giải quyết hồ sơ: 10 ngày làm việc
+ Bộ phận 1 cửa: 03 ngày
+ Phòng NN&PTNT: 03 ngày
III. Cơ quan giải quyết hồ sơ: Phòng NN&PTNT

Hồ sơ kèm theo
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Thẩm định Phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng đối với công trình NN&PTNT như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 1
2 Bộ phận TN&TKQ Phòng Kinh tế 7
3 Phòng Kinh tế Bộ phận TN&TKQ 2