Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Kết quả lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu có giá trị < 8 tỷ đồng
Lĩnh vực: Tài chính Kế hoạch
Số ngày xử lý: 19
Phòng ban xử lý: Phòng Tài chính - Kế hoạch
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục: I. Hồ sơ:

1

Thành phần hồ sơ

Số lượng

Bản chính

Bản sao

1.1

Đối với gói thầu có giá trị > 0,5 ÷ 8 tỷ đồng

 

 

1.      Tờ trình đề nghị phê duyệt KQLCNT

2

 

2.      Báo cáo KQLCNT của bên mời thầu

2

 

3.      HSMT hoặc HSYC

1

 

4.      HSDT hoặc HSĐX

 

1

5.      Quyết định thành lập tổ chuyên gia đấu thầu hoặc hợp đồng thuê tư vấn đấu thầu

1

 

6.      Biên bản đóng thầu, biên bản mở thầu.

1

 

7.      Báo cáo đánh giá HSDT hoặc HSĐX của tổ chuyên gia đấu thầu, tư vấn đấu thầu, tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp

2

 

8.      Văn bản phê duyệt các nội dung của quá trình thực hiện lựa chọn nhà thầu theo quy định.

 

2

1.2

Đối với gói thầu có giá trị > 8 tỷ đồng

 

a) Bước phê duyệt danh sách nhà thầu đạt yêu cầu về mặt kỹ thuật.

 

 

 

1.      Tờ trình đề nghị phê duyệt danh sách các nhà thầu đạt yêu cầu về mặt kỹ thuật.

2

 

 

2.      Báo cáo đánh giá HSDT về mặt kỹ thuật của tổ chuyên gia đấu thầu, tư vấn đấu thầu, tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp

2

 

 

3.      HSMT

1

 

 

4.      HSDT

 

1

 

5.      Quyết định thành lập tổ chuyên gia đấu thầu hoặc hợp đồng thuê tư vấn đấu thầu

1

 

 

6.      Biên bản đóng thầu, biên bản mở thầu.

1

 

 

7.      Văn bản phê duyệt các nội dung của quá trình thực hiện lựa chọn nhà thầu theo quy định

2

 

 

b) Bước phê duyệt kết quả đấu thầu.

 

1.      Tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả đấu thầu

2

 

 

2.      Báo cáo kết quả đấu thầu của bên mời thầu.

2

 

 

3.      Báo cáo đánh giá HSDT về mặt tài chính của tổ chuyên gia đấu thầu, tư vấn đấu thầu, tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp

2

 

2

Số lượng hồ sơ

 

01 bộ

3

Thời gian xử lý

3.1

Trong thời hạn 19 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với gói thầu có giá trị > 0,5 ÷ 8 tỷ đồng. Trong đó thời gian xử lý hồ sơ tại BPTNHS&TKQ 03 ngày, P.TCKH 16 ngày.

3.2

Trong thời hạn kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với gói thầu có giá trị > 8 tỷ đồng

 

a) Bước phê duyệt danh sách nhà thầu đạt yêu cầu về mặt kỹ thuật: 12 ngày trong đó thời gian xử lý hồ sơ tại BPTNHS&TKQ 03 ngày, P.TCKH 09 ngày.

 

b) Bước phê duyệt kết quả đấu thầu: 19 ngày trong đó thời gian xử lý hồ sơ tại BPTNHS&TKQ 03 ngày, P.TCKH 16 ngày.

3.3

Nơi tiếp nhận và trả kết quả

 

BPTNHS&TKQ tại UBND huyện.

3.4

Lệ phí

 

Theo khoản 2, điều 6 Nghị định 85/2009/NĐ-CP


II. Thời gian giải quyết: 18 ngày
+ Bộ phận 1 cửa: 03 ngày
+Phòng TC-KH 06 ngày;
+ Phòng KT&HT : 09 ngày
Hồ sơ kèm theo
1/ Tờ trình đê nghị thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình
2/ Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình: thuyết minh, thiết kế bản vẽ
3/ Hồ sơ Khảo sát
4/ Biên bản nghiệm thu khảo sát
5/ Báo cáo kết quả khảo sát
6/ QĐ phê duyệt dự án
7/ QĐ phê duyệt chủ trương đầu tư
8/ Hồ sơ năng lực
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Kết quả lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu có giá trị < 8 tỷ đồng như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 1
2 Bộ phận TN&TKQ Phòng Tài chính - Kế hoạch 16
5 Phòng Tài chính - Kế hoạch Bộ phận TN&TKQ 2