Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Hồ sơ xác nhận liệt sỹ
Lĩnh vực: Người có công (xã)
Số ngày xử lý: 40
Phòng ban xử lý: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:

Hồ sơ xác nhận liệt sỹ:
a. Hồ sơ lập thành 02 (hai) bộ gồm:
- Đại diện thân nhân làm đơn đề nghị xác nhận liệt sỹ (theo mẫu LS) có xác nhận của UBND xã, phường kèm theo bản sao công chứng một trong các giấy tờ căn cứ xác nhận liệt sỹ như:
+ Danh sách liệt sĩ lưu tại cơ quan, đơn vị có ghi tên người hy sinh, hoặc giấy tờ, tài liệu có giá trị pháp lý lập từ ngày 31/12/1994 trở về trước có ghi nhận là liệt sĩ hoặc hy sinh trong chiến đấu, trực tiếp phục vụ chiến đấu.
+ Người hy sinh đã được chính quyền và nhân dân suy tôn đưa vào an táng trong nghĩa trang liệt sĩ nơi hy sinh, được gắn bia mộ liệt sĩ từ ngày 31/12/1994 trở về trước.
- Bản khai tình hình thân nhân liệt sỹ (theo mẫu LS4).
- Văn bản đề nghị của Hội Cựu chiến binh và Hội Người cao tuổi xã, phường.
- Biên bản niêm yết và danh sách niêm yết (xã, phường lập) (theo mẫu BB-LS)
- Biên bản họp Hội đồng xác nhận người có công của xã, phường.
- Biên bản họp BCĐ xác nhận người có công của thị xã.
- Giấy báo tử.
b. Trình tự thực hiện:
- Bước 1: . Đối tượng làm đơn đề nghị xác nhận liệt sĩ  kèm theo giấy tờ theo quy định nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã, phường nơi cư trú. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ; nếu hợp lệ thì cập nhập thông tin vào phần mền “Một cửa” in giấy biên nhận cho người nộp hồ sơ (in phiếu hẹn ngày trả kết quả); nếu hồ sơ không hợp lệ thì viết phiếu hướng dẫn (chỉ thực hiện 1 lần) để người nộp hồ sơ bổ sung theo quy định. Trong thời hạn không quá 01 (một) ngày làm việc, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm tập hợp hồ sơ,lập danh sách trình lãnh đạo UBND xã, phường để giải quyết.
- Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã, phường trong thời hạn 09 ngày làm việc có trách nhiệm:
+ Đề nghị Hội Cựu chiến binh và Hội Người cao tuổi cùng cấp có ý kiến bằng văn bản về việc xác nhận liệt sĩ (Trường hợp người hy sinh là Thanh niên xung phong đề nghị có thêm ý kiến bằng văn bản của Hội cựu Thanh niên xung phong hoặc Ban Liên lạc Thanh niên xung phong cùng cấp);
+ Niêm yết công khai danh sách tại cấp thôn, xóm nơi cư trú của người hy sinh trước khi tham gia cách mạng; thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương để lấy ý kiến của nhân dân. Lập Biên bản kết quả niêm yết công khai;
+ Căn cứ Biên bản kết quả niêm yết công khai và văn bản tham gia ý kiến của các Hội, tổ chức họp Hội đồng xác nhận người có công cấp xã để xét duyệt, lập biên bản họp Hội đồng đề nghị xác nhận liệt sĩ (Mẫu BB-LS) đối với trường hợp được nhân dân đồng thuận, không có khiếu nại, tố cáo;
+  Gửi biên bản họp Hội đồng đề nghị xác nhận liệt sĩ, biên bản niêm yết công khai, văn bản tham gia ý kiến của các Hội, kèm theo giấy tờ, hồ sơ theo quy định chuyển hồ sơ cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thị xã.
- Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thị xã kiểm tra hồ sơ (kể cả thông tin trên phần mền một cửa liên thông) do UBND xã, phường chuyển đến (hoặc cá nhân nộp); nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận cho người nộp hồ sơ (phiếu hẹn ngày trả kết quả); nếu hồ sơ không hợp lệ thì viết phiếu hướng dẫn (chỉ thực hiện 1 lần) để người nộp hồ sơ bổ sung theo quy định. Trong thời hạn không quá 01 (một) ngày làm việc, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả lập phiếu theo dõi và chuyển hồ sơ đến Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội để giải quyết.
- Bước 4: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 39 ngày làm việc có trách nhiệm kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ, tổng hợp, lập danh sách đối với những hồ sơ đảm bảo quy định và có văn bản đề nghị giải quyết trợ cấp gửi Sở Lao động – thương binh và Xã hội hoặc cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Những hồ sơ không hợp lệ thì phải trả lời bằng văn bản hoặc phiếu hướng dẫn nêu rõ lý do hồ sơ không hợp lệ, đồng thời danh sách hồ sơ đảm bảo quy định gửi sở giải quyết phải chuyển về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thị xã để biết và thông báo cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ.
c. Thời gian giải quyết:
- Thời gian giải quyết hồ sơ quy định tại bước 1-2, UBND xã, phường không quá 10 ngày (mười) ngày làm việc không kể thời gian niêm yết.
- Thời gian giải quyết hồ sơ quy định tại bước 3-4 không quá 40 (bốn mươi) ngày làm việc. 

Hồ sơ kèm theo
1/ Biên bản niêm yết và danh sách niêm yết (xã, phường lập) (theo mẫu BB-LS) [Mau BB-LS.doc]
2/ Biên bản họp Hội đồng xác nhận người có công của xã, phường
3/ Biên bản họp BCĐ xác nhận người có công của thị xã
4/ Giấy báo tử
5/ Đại diện thân nhân làm đơn đề nghị xác nhận liệt sỹ (theo mẫu LS) có xác nhận của UBND xã, phường kèm theo bản sao công chứng một trong các giấy tờ căn cứ xác nhận liệt sỹ
6/ Bản khai tình hình thân nhân liệt sỹ (theo mẫu LS4). [Mau LS4.doc]
7/ Văn bản đề nghị của Hội Cựu chiến binh và Hội Người cao tuổi xã, phường.
Chưa cấu hình quy trình xử lý cho thủ tục này