Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Hồ sơ hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sỹ
Lĩnh vực: Người có công (xã)
Số ngày xử lý: 10
Phòng ban xử lý: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:

Hồ sơ hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sỹ:
a. Hồ sơ lập thành 01 (một) bộ gồm:
- Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sỹ (mẫu LS7) (UBND cấp xã xác nhận).
- Biên bản ủy quyền (mẫu UQ) (UBND cấp xã xác nhận).
- Bảo sao Bằng Tổ quốc ghi công (công chứng).
b. Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Người thờ cúng liệt sĩ làm đơn đề nghị kèm các giấy tờ quy định nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã, phường nơi cư trú. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ; nếu hợp lệ thì cập nhập thông tin vào phần mền “Một cửa” in giấy biên nhận cho người nộp hồ sơ (in phiếu hẹn ngày trả kết quả); nếu hồ sơ không hợp lệ thì viết phiếu hướng dẫn (chỉ thực hiện 1 lần) để người nộp hồ sơ bổ sung theo quy định. Trong thời hạn không quá 01 (một) ngày làm việc, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập hợp hồ sơ và lập danh sách trình lãnh đạo UBND xã, phường để giải quyết.
- Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian 04 ngày kể từ ngày tiếp nhận đủ giấy tờ hợp lệ, có trách nhiệm xác nhận vào đơn và có văn bản đề nghị giải quyết chế độ chuyển đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thị xã.
- Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thị xã kiểm tra hồ sơ do UBND xã, phường chuyển đến (kể cả thông tin trên phần mền một cửa liên thông) hoặc cá nhân nộp; nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận cho người nộp hồ sơ (phiếu hẹn ngày trả kết quả); nếu hồ sơ không hợp lệ thì viết phiếu hướng dẫn (chỉ thực hiện 1 lần) để người nộp hồ sơ bổ sung theo quy định. Trong thời hạn không quá 01 (một) ngày làm việc, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả lập phiếu theo dõi và chuyển hồ sơ đến Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội để giải quyết.
- Bước 4: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 09 ngày làm việc có trách nhiệm kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ, tổng hợp, lập danh sách đối với những hồ sơ đảm bảo quy định và có văn bản đề nghị giải quyết trợ cấp gửi Sở Lao động – thương binh và Xã hội. Những hồ sơ không hợp lệ thì phải trả lời bằng văn bản hoặc phiếu hướng dẫn nêu rõ lý do hồ sơ không hợp lệ, đồng thời danh sách hồ sơ đảm bảo quy định gửi sở giải quyết phải chuyển về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thị xã để biết và thông báo cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ.
c. Thời gian giải quyết:
- Thời gian giải quyết hồ sơ quy định tại bước 1-2, UBND xã, phường không quá 05 (năm) ngày làm việc.
- Thời gian giải quyết hồ sơ quy định tại bước 3-4 không quá 10 (mười) ngày làm việc. 

Hồ sơ kèm theo
1/ Biên bản ủy quyền (mẫu UQ) (UBND cấp xã xác nhận) [UQ.doc]
2/ Bảo sao Bằng Tổ quốc ghi công (công chứng).
3/ Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sỹ (mẫu LS7) (UBND cấp xã xác nhận). [Mau LS7.doc]
Chưa cấu hình quy trình xử lý cho thủ tục này