Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu – hồ sơ yêu cầu
Lĩnh vực: Tài chính Kế hoạch
Số ngày xử lý: 18
Phòng ban xử lý: Phòng Tài chính - Kế hoạch
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:

a. Phạm vi áp dụng: Các dự án do UBND thị xã làm đầu tư.

b. Thành phần Hồ sơ: 

- Hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu. (03 bộ)

- Tờ trình xin phê duyệt hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu. (02 tờ)

- Quyết định lựa chọn nhà thầu tư vấn lập hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu. (02 bản)

- Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. (02 bản)

- Dự toán công trình xây dựng được phê duyệt. (01 bản)

c. Thời gian thực hiện: 20 ngày làm việc. Trong đó Phòng Tài chính - Kế hoạch không quá 17 ngày.

d. Trình tự thực hiện (Tại Phòng Tài chính – Kế hoạch)

Bước 1:  Nhận hồ sơ từ Bộ phận TN&TKQ : 01  ngày

Cán bộ tiếp nhận nhận hồ sơ từ bộ phận một cửa, kiểm tra thủ tục hồ sơ . Ký vào phiếu chuyển hồ sơ. Chuyển hồ sơ cho lãnh đạo phòng phân công nhiệm vụ xử lý.

Bước 2 : Xử lý hồ sơ:  15   ngày

Cán bộ được lãnh đạo phân công:

- Kiểm tra thành phần, nội dung hồ sơ.

- Thẩm định hồ sơ.

- Tham mưu báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu.

- Dự thảo Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu.

- Lập phiếu đề nghị thu lệ phí.

Bước 3: Trình ký và chuyển trả Bộ phận TN&TKQ:   01 ngày

Cán bộ thụ lý hồ sơ trình toàn bộ hồ sơ cho lãnh đạo phòng kiểm tra về nội dung, thể thức hồ sơ, báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu và Dự thảo Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu. Nếu phù hợp thì Lãnh đạo phòng ký vào báo cáo thẩm định và xem xét  dự thảo Quyết định.

Vào sổ lưu công văn đi và sổ theo dõi giải quyết hồ sơ. Chuyển hồ sơ đến Bộ phận TN&TKQ.

Hồ sơ kèm theo
1/ Hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu. (03 bộ)
2/ Tờ trình xin phê duyệt hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu. (02 tờ)
3/ Quyết định lựa chọn nhà thầu tư vấn lập hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu. (02 bản)
4/ Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. (02 bản)
5/ Dự toán công trình xây dựng được phê duyệt. (01 bản)
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu – hồ sơ yêu cầu như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 1
2 Bộ phận TN&TKQ Phòng Tài chính - Kế hoạch 15
3 Phòng Tài chính - Kế hoạch Bộ phận TN&TKQ 2