Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp với thân nhân liệt sỹ
Lĩnh vực: Người có công (xã)
Số ngày xử lý: 5
Phòng ban xử lý: Văn phòng HĐND và UBND
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:
Hồ sơ kèm theo
1/ Bản khai tình hình thân nhân (Mẫu LS4)
2/ Biên bản ủy quyền
3/ bản sao Bằng “Tổ quốc ghi công”
Chưa cấu hình quy trình xử lý cho thủ tục này