Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu
Lĩnh vực: Tài chính Kế hoạch
Số ngày xử lý: 18
Phòng ban xử lý: Phòng Tài chính - Kế hoạch
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:

a. Phạm vi áp dụng: Các dự án do UBND thị xã làm đầu tư.

b. Thành phần Hồ sơ: 

- Hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu. (01 bộ)

- Tờ trình xin phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. (02 tờ)

- Biên bản đóng thầu, biên bản mở thầu. (02 bộ)

- Hợp đồng thuê tư vấn lựa chọn nhà thầu và quyết định thành lập tổ chuyên gia. (01 bản)

- Biên bản thương thảo hợp đồng của nhà thầu xét đề nghị trúng thầu. ( 02 bản)

- Hồ sơ dự thầu hoặc hồ sơ đề xuất của các nhà thầu tham dự. (01 bộ)

- Báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu của bên mời thầu. (02 bản)

- Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu hoặc hồ sơ đề xuất của tư vấn lựa chọn nhà thầu, tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp.(02 bản)

- Các văn bản phê duyệt các nội dung của quá trình thực hiện lựa chọn nhà thầu (01 bản)

- Các văn bản điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu (nếu có)

- File mềm excel ghi nội dung hồ sơ dự thầu hoặc hồ sơ đề xuất của các nhà thầu.

c. Thời gian thực hiện: 20 ngày làm việc. Trong đó Phòng Tài chính - Kế hoạch không quá 17 ngày.

d. Trình tự thực hiện (Tại Phòng Tài chính – Kế hoạch)

Bước 1:  Nhận hồ sơ từ Bộ phận TN&TKQ : 01  ngày

Cán bộ tiếp nhận nhận hồ sơ từ bộ phận một cửa, kiểm tra thủ tục hồ sơ . Ký vào phiếu chuyển hồ sơ. Chuyển hồ sơ cho lãnh đạo phòng phân công nhiệm vụ xử lý.

Bước 2 : Xử lý hồ sơ:  15   ngày

Cán bộ được lãnh đạo phân công:

- Kiểm tra thành phần, nội dung hồ sơ.

- Thẩm định hồ sơ.

- Tham mưu báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu.

- Dự thảo Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

- Lập phiếu đề nghị thu lệ phí.

Bước 3: Trình ký và chuyển trả Bộ phận TN&TKQ:   01 ngày

Cán bộ thụ lý hồ sơ trình toàn bộ hồ sơ cho lãnh đạo phòng kiểm tra về nội dung, thể thức hồ sơ, báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu và Dự thảo Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nếu phù hợp thì Lãnh đạo phòng ký vào báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu và xem xét  dự thảo Quyết định.

Vào sổ lưu công văn đi và sổ theo dõi giải quyết hồ sơ. Chuyển hồ sơ đến Bộ phận TN&TKQ.

Hồ sơ kèm theo
1/ Hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu. (01 bộ)
2/ Tờ trình xin phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. (02 tờ)
3/ Biên bản đóng thầu, biên bản mở thầu. (02 bộ)
4/ Hợp đồng thuê tư vấn lựa chọn nhà thầu và quyết định thành lập tổ chuyên gia. (01 bản)
5/ Biên bản thương thảo hợp đồng của nhà thầu xét đề nghị trúng thầu. ( 02 bản)
6/ Hồ sơ dự thầu hoặc hồ sơ đề xuất của các nhà thầu tham dự. (01 bộ)
7/ Báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu của bên mời thầu. (02 bản)
8/ Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu hoặc hồ sơ đề xuất của tư vấn lựa chọn nhà thầu, tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp.(02 bản)
9/ Các văn bản phê duyệt các nội dung của quá trình thực hiện lựa chọn nhà thầu (01 bản)
10/ Các văn bản điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu (nếu có)
11/ File mềm excel ghi nội dung hồ sơ dự thầu hoặc hồ sơ đề xuất của các nhà thầu.
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 2
2 Bộ phận TN&TKQ Phòng Tài chính - Kế hoạch 15
3 Phòng Tài chính - Kế hoạch Bộ phận TN&TKQ 1