Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng khi thay đổi địa phương nơi cư trú
Lĩnh vực: Bảo trợ, Xã hội (xã)
Số ngày xử lý: 10
Phòng ban xử lý: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:

Thủ tục chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng khi thay đổi địa phương nơi cư trú.
a. Hồ sơ lập thành 01 (một) bộ gồm:
* Chuyển đến:
- Quyết định thôi hưởng trợ cấp của UBND cấp huyện nơi cư trú cũ.
- Giấy giới thiệu của UBND cấp huyện nơi cư trú cũ (Kèm theo hồ sơ đang hưởng trợ cấp xã hội của đối tượng).
- Bản sao Sổ hộ khẩu nơi cư trú mới.
* Chuyển đi:
- Đơn đề nghị của đối tượng thay đổi nơi cư trú.
- Bản sao Sổ hộ khẩu nơi cư trú mới
b. Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Đối tượng làm hồ sơ theo quy định nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã, phường nơi đăng ký hộ khẩu thường trú. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ; nếu hợp lệ thì cập nhập thông tin vào phần mền “Một cửa” in giấy biên nhận cho người nộp hồ sơ (in phiếu hẹn ngày trả kết quả); nếu hồ sơ không hợp lệ thì viết phiếu hướng dẫn (chỉ thực hiện 1 lần) để người nộp hồ sơ bổ sung theo quy định. Trong thời hạn không quá 01 (một) ngày làm việc, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tổng hợp hồ sơ và lập danh sách trình lãnh đạo UBND xã, phường để giải quyết.
- Bước 2: Ủy ban nhân dân xã, phường trong thời gian 02 ngày làm việc có trách nhiệm xác nhận và chuyển hồ sơ của đối tượng đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thị xã.
- Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thị xã kiểm tra hồ sơ do UBND xã, phường chuyển đến (kể cả thông tin trên phần mềm một cửa liên thông) hoặc cá nhân nộp; nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận cho người nộp hồ sơ (phiếu hẹn ngày trả kết quả); nếu hồ sơ không hợp lệ thì viết phiếu hướng dẫn (chỉ thực hiện 1 lần) để người nộp hồ sơ bổ sung theo quy định. Trong thời hạn không quá 01 (một) ngày làm việc, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả lập phiếu theo dõi và chuyển hồ sơ đến Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội để giải quyết.
- Bước 4: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ có trách nhiệm thẩm định và dự thảo quyết định kèm tờ trình, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã ký quyết định. Những hồ sơ không hợp lệ thì phải trả lời bằng văn bản hoặc phiếu hướng dẫn nêu rõ lý do hồ sơ không hợp lệ và chuyển trả Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thị xã để biết và thông báo cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ.
- Bước 5: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã trong thời gian 01 ngày làm việc có trách nhiệm xem xét, ký quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng.
Trường hợp đối tượng chuyển đi nơi khác Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã xem xét, ký quyết định thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng và văn bản kèm theo hồ sơ của đối tượng gửi Chủ tịch UBND cấp huyện nơi cư trú mới của đối tượng.
- Bước 6: Trong thời gian 01 ngày làm việc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thị xã có trách nhiệm nhắn tin thông báo đã có kết quả cho tổ chức, cá nhân biết đến liên hệ để nhận lại hồ sơ hoặc kết quả (Quyết định).
c. Thời gian giải quyết:

- Thời gian giải quyết hồ sơ quy định tại bước 1-2, UBND xã, phường không quá 03 (ba) ngày làm việc.
- Thời gian giải quyết hồ sơ quy định tại bước 3-6 không quá 06 (sáu) ngày làm việc. 
Hồ sơ kèm theo
1/ Quyết định thôi hưởng trợ cấp của UBND huyện nơi cư trú cũ.
2/ Giấy giới thiệu của UBND huyện nơi cư trú cũ (Kèm theo hồ sơ đang hưởng trợ cấp xã hội của đối tượng).
3/ Bản sao Sổ hộ khẩu nơi cư trú mới.
Chưa cấu hình quy trình xử lý cho thủ tục này