Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Hỗ trợ miễn, giảm học phí cho học sinh, sinh viên đang học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học ngoài công lập; cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học thuộc doanh nghiệp nhà nước
Lĩnh vực: Bảo trợ, Xã hội (xã)
Số ngày xử lý: 10
Phòng ban xử lý:
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:
Hồ sơ kèm theo
1/ Đơn đề nghị cấp tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí
2/ Giấy xác nhận của Nhà trường
3/ Giấy xác nhận của UBND cấp xã
4/ Kết luận của Hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội cấp xã
5/ Giấy xác nhận của UBND cấp xã đối với đối tượng được quy định tại Khoản 3, Điều 4, TTLT số 20;
6/ Sổ hưởng trợ cấp hàng tháng do tổ chức BHXH cấp
7/ Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở
Chưa cấu hình quy trình xử lý cho thủ tục này