Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Thẩm tra và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành
Lĩnh vực: Tài chính Kế hoạch
Số ngày xử lý: 30
Phòng ban xử lý: Phòng Tài chính - Kế hoạch
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:

a. Phạm vi áp dụng: Các dự án thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của UBND thị xã.

b. Thành phần Hồ sơ: 

- Tờ trình xin phê duyệt quyết toán. (02 tờ)

- Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành (02 bản)

- Hồ sơ báo cáo KTKT xây dựng công trình. (01 bộ)

- Hồ sơ về công tác lựa chọn nhà thầu.(01 bộ)

- Các loại hợp đồng trong hoạt động xây dựng (01 bộ)

- Hồ sơ pháp lý, nghiệm thu, thí nghiệm, hóa đơn chứng từ.

- Bản vẽ hoàn công (01 bản)

- Nhật ký công trình.(01 bản)

- Hồ sơ quyết toán công trình (02 bộ)

- File mềm excel ghi nội dung hồ sơ quyết toán công trình

c. Thời gian thực hiện: 30 ngày. Trong đó Phòng Tài chính - Kế hoạch không quá 27 gày.

d. Trình tự thực hiện (Tại Phòng Tài chính – Kế hoạch)

Bước 1:  Nhận hồ sơ từ một cửa : 01  ngày

Cán bộ tiếp nhận nhận hồ sơ từ bộ phận một cửa, kiểm tra thủ tục hồ sơ . Ký vào phiếu chuyển hồ sơ. Chuyển hồ sơ cho lãnh đạo phòng phân công nhiệm vụ xử lý. 

Bước 2 : Xử lý hồ sơ:  27  ngày

Cán bộ được lãnh đạo phân công:

- Kiểm tra thành phần, nội dung hồ sơ.

- Thẩm tra hồ sơ.

- Tham mưu báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành

- Dự thảo Quyết định phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành

- Lập phiếu đề nghị thu lệ phí.

Bước 3: Trình ký và chuyển trả Bộ phận TN&TKQ:  01 ngày

Cán bộ thụ lý hồ sơ trình toàn bộ hồ sơ cho lãnh đạo phòng kiểm tra về nội dung, thể thức hồ sơ, báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành và Dự thảo Quyết định phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành. Nếu phù hợp thì Lãnh đạo phòng ký vào báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành và xem xét  dự thảo Quyết định.

Vào sổ lưu công văn đi và sổ theo dõi giải quyết hồ sơ. Chuyển hồ sơ đến Bộ phận TN&TKQ.

Hồ sơ kèm theo
1/ Tờ trình xin phê duyệt quyết toán. (02 tờ)
2/ Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành (02 bản)
3/ Hồ sơ báo cáo KTKT xây dựng công trình. (01 bộ)
4/ Hồ sơ về công tác lựa chọn nhà thầu.(01 bộ)
5/ Các loại hợp đồng trong hoạt động xây dựng (01 bộ)
6/ Hồ sơ pháp lý, nghiệm thu, thí nghiệm, hóa đơn chứng từ
7/ Bản vẽ hoàn công (01 bản)
8/ Nhật ký công trình.(01 bản)
9/ Hồ sơ quyết toán công trình (02 bộ)
10/ File mềm excel ghi nội dung hồ sơ quyết toán công trình
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Thẩm tra và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 1
2 Bộ phận TN&TKQ Phòng Tài chính - Kế hoạch 27
3 Phòng Tài chính - Kế hoạch Bộ phận TN&TKQ 1
4 Bộ phận TN&TKQ Văn phòng HĐND và UBND 1
5 Văn phòng HĐND và UBND Ủy ban nhân dân 1
6 Ủy ban nhân dân Bộ phận TN&TKQ 1