Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Hồ sơ đề nghị xác nhận thương binh (người hưởng chính sách như thương binh):
Lĩnh vực: Người có công
Số ngày xử lý: 50
Phòng ban xử lý: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:
Hồ sơ kèm theo
1/ Người bị thương lập bản khai cá nhân (theo mẫu TB). [Mau TB.doc]
2/ Giấy xác nhận đề nghị của Hội cựu chiến binh, Hội người cao tuổi cấp xã về xác nhận người hưởng chính sách như thương binh
3/ Danh sách niêm yết công khai và Biên bản niêm yết công khai do UBND cấp xã xác lập
4/ Biên bản họp Hội đồng xác nhận người hưởng chính sách như thương binh (theo mẫu BB-TB) [Mau BB-TB.doc]
5/ Biên bản họp xét duyệt (từng hồ sơ) của Ban chỉ đạo xét duyệt xác nhận người có công cấp thị xã
6/ Giấy xác nhận của Hội cự Thanh niên xung phong cấp xã (đối với người bị thương có tham gia thanh niên xung phong, nếu cấp dưới không có Hội thì Hội cấp trên trực tiếp xác nhận).
7/ Giấy chứng nhận bị thương
8/ Biên bản kiểm tra vết thương thực tế của cơ quan y tế cấp huyện (mẫu XN) đối với trường hợp quy định tại điểm b, d, đ khoản 2 Điều 6 Thông tư liên tịch số 28/2013/TTLT-BLĐTBXH- BQP
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Hồ sơ đề nghị xác nhận thương binh (người hưởng chính sách như thương binh): như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 1
2 Bộ phận TN&TKQ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 48
3 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Bộ phận TN&TKQ 1