Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp 1 lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp bạn Lào và Căm-pu-chi-a
Lĩnh vực: Người có công
Số ngày xử lý: 5
Phòng ban xử lý: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:
Hồ sơ kèm theo
1/ Tờ khai (mẫu số 01a)
2/ Các loại giấy tờ được quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư liên tịch số 17/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 01/8/2014
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp 1 lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp bạn Lào và Căm-pu-chi-a như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 1
2 Bộ phận TN&TKQ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 10
3 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Bộ phận TN&TKQ 1