Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Giải quyết chế độ hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng
Lĩnh vực: Bảo trợ, Xã hội
Số ngày xử lý: 10
Phòng ban xử lý: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:
Hồ sơ kèm theo
1/ Tờ khai hộ gia đình có người khuyết tật (Mẫu số 3).
2/ Bản sao Giấy xác nhận khuyết tật.
3/ Bản sao sổ hộ khẩu của đối tượng hoặc văn bản xác nhận của công an xã, thị trấn.
4/ Tờ khai đề nghị trợ giúp xã hội (Mẫu số 1đ) đối với trường hợp người khuyết tật chưa hưởng trợ cấp xã hội hoặc bản sao Quyết định trợ cấp xã hội đối với trường hợp người khuyết tật đang hưởng trợ cấp xã hội.
5/ Biên bản họp Hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội xã/thị trấn (Mẫu số 10)
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Giải quyết chế độ hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 1
2 Bộ phận TN&TKQ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 8
3 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Bộ phận TN&TKQ 1