Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Giải quyết chế độ hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người nhận chăm sóc, nuôi dưỡng người khuyết tật đặc biệt nặng
Lĩnh vực: Bảo trợ, Xã hội
Số ngày xử lý: 10
Phòng ban xử lý: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:
Hồ sơ kèm theo
1/ Đơn của người nhận chăm sóc, nuôi dưỡng người khuyết tật (Mẫu số 4).
2/ Tờ khai của người nhận chăm sóc, nuôi dưỡng người khuyết tật (Mẫu số 2).
3/ Bản sao sổ hộ khẩu và Chứng minh nhân dân của người nhận chăm sóc, nuôi dưỡng.
4/ Tờ khai đề nghị trợ giúp xã hội của người khuyết tật (Mẫu số 1đ)
5/ Bản sao sổ hộ khẩu của hộ gia đình người khuyết tật, nếu có
6/ Bản sao Giấy xác nhận khuyết tật.
7/ Bản sao Quyết định trợ cấp xã hội đối với trường hợp người khuyết tật đang hưởng trợ cấp xã hội.
8/ Biên bản họp Hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội xã/thị trấn (Mẫu số 10)
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Giải quyết chế độ hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người nhận chăm sóc, nuôi dưỡng người khuyết tật đặc biệt nặng như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 1
2 Bộ phận TN&TKQ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 8
3 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Bộ phận TN&TKQ 1