Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Giải quyết chế độ trợ hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (BTXH)
Lĩnh vực: Bảo trợ, Xã hội
Số ngày xử lý: 10
Phòng ban xử lý: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:
Hồ sơ kèm theo
1/ Đơn của người nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng BTXH (Mẫu số 4).
2/ Tờ khai của người nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng BTXH (Mẫu số 2).
3/ Bản sao sổ hộ khẩu của người nhận chăm sóc, nuôi dưỡng hoặc văn bản xác nhận của công an xã, thị trấn về việc cư trú của người nhận chăm sóc, nuôi dưỡng.
4/ Tờ khai đề nghị trợ giúp xã hội của người được nhận chăm sóc, nuôi dưỡng (Mẫu số 1a hoặc 1d)
5/ Biên bản họp Hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội xã/thị trấn (Mẫu số 10)
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Giải quyết chế độ trợ hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (BTXH) như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 1
2 Bộ phận TN&TKQ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 8
3 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Bộ phận TN&TKQ 1