Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Giải quyết chế độ hỗ trợ chi phí mai táng
Lĩnh vực: Bảo trợ, Xã hội
Số ngày xử lý: 5
Phòng ban xử lý: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:
Hồ sơ kèm theo
1/ Văn bản hoặc đơn đề nghị (Mẫu số 6a) của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình hoặc cá nhân đứng ra tổ chức mai táng cho đối tượng.
2/ Bản sao Giấy chứng tử.
3/ Bản sao Quyết định hưởng trợ cấp xã hội của người đơn thân đang nuôi con và bản sao giấy khai sinh của người con bị chết đối với trường hợp con của người đơn thân nghèo chết.
4/ Bản sao sổ hộ khẩu của đối tượng hoặc văn bản xác nhận của công an xã/thị trấn; bản sao Quyết định thôi hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp khác của cơ quan có thẩm quyền đối với trường hợp người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất bảo trợ xã hội hàng tháng, trợ cấp hàng tháng khác.
5/ Biên bản họp Hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội xã/thị trấn (Mẫu số 10)
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Giải quyết chế độ hỗ trợ chi phí mai táng như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 1
2 Bộ phận TN&TKQ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 3
3 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Ủy ban nhân dân 1
4 Ủy ban nhân dân Bộ phận TN&TKQ 1