Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân (gia hạn đất nông nghiệp)
Lĩnh vực: Đất đai
Số ngày xử lý: 9
Phòng ban xử lý: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục: Hồ sơ gồm có:
- Bản chính GCN QSD đất
- Đơn xin đăng ký biến động (theo mẫu)
Thời gian giải quyết: 09 ngày
-Bộ phận TN&Trả KQ: 02 ngày
-Văn phòng ĐKQSD đất: 04 ngày
-Phòng TN-MT: 03 ngày
Hồ sơ kèm theo
1/ Bản chính GCN QSD đất
2/ Đơn xin Đăng ký biến động (theo mẫu) [Đơn ĐKBĐ.doc]
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân (gia hạn đất nông nghiệp) như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 1
2 Bộ phận TN&TKQ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai 4
3 Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Phòng Tài nguyên và Môi trường 3
4 Phòng Tài nguyên và Môi trường Bộ phận TN&TKQ 1