Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép và tách thửa cấp GCN QSD đất
Lĩnh vực: Đất đai
Số ngày xử lý: 27
Phòng ban xử lý: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục: Hồ sơ gồm có:
- Bản chính GCN QSD đất
- Đơn xin đăng ký biến động (theo mẫu)
- Đơn xin tách thửa, hợp thửa (theo mẫu)
Hồ sơ kèm theo
1/ Bản chính GCN QSD đất
2/ Đơn xin đăng ký biến động (theo mẫu) [Đơn ĐKBĐ.doc]
3/ Đơn xin tách thửa, hợp thửa (theo mẫu) [Đơn tách thưả.doc]
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép và tách thửa cấp GCN QSD đất như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 1
2 Bộ phận TN&TKQ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai 19
3 Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Phòng Tài nguyên và Môi trường 3
4 Phòng Tài nguyên và Môi trường Ủy ban nhân dân 3
5 Ủy ban nhân dân Bộ phận TN&TKQ 1