Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Cấp GCN QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu (đ/v trường hợp đã niêm yết hồ sơ tại UBND cấp xã)
Lĩnh vực: Đất đai
Số ngày xử lý: 27
Phòng ban xử lý: Văn phòng HĐND và UBND
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục: Hồ sơ gồm có:
- Đơn xin cấp GCN QSD đất (theo mẫu)
- Đơn xin đăng ký biến động (theo mẫu)
- Văn bản niêm yết và kết thúc niêm yết
- Tờ trình của UBND cấp xã
- Biên bản của Hội đồng tư vấn đất đai cấp xã
- Bản kê khai thuế (theo mẫu)
- Hồ sơ địa chính (nếu có)
Hồ sơ kèm theo
1/ Đơn xin xác nhận sở hữu nhà ở
2/ Văn bản niêm yết và kết thúc niêm yết
3/ Bản mô tả ranh, mốc giới thửa đất
4/ Kê khai tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ (theo mẫu)
5/ Tờ trình của UBND cấp xã
6/ Đơn xin cấp GCN QSD đất (theo mẫu) [Mau don cap GCNQSD dat moi..doc]
7/ Hồ sơ thuộc đối tượng chính sách xã hội (nếu có)
8/ Biên bản của Hội đồng tư vấn đất đai cấp xã
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Cấp GCN QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu (đ/v trường hợp đã niêm yết hồ sơ tại UBND cấp xã) như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 1
2 Bộ phận TN&TKQ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai 7
3 Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Phòng Tài nguyên và Môi trường 3
4 Phòng Tài nguyên và Môi trường Phòng Quản lý đô thị 3
5 Phòng Quản lý đô thị Chi cục thuế thị xã Điện Bàn 5
6 Chi cục thuế thị xã Điện Bàn Ủy ban nhân dân 3
7 Ủy ban nhân dân Bộ phận TN&TKQ 1