Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Cấp lại GCN QSD đất, QSH nhà ở do bị mất (mất do thiên tai, hỏa hoạn)
Lĩnh vực: Đất đai
Số ngày xử lý: 17
Phòng ban xử lý: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục: Bộ phận TN&TKQ: 02 ngày
Văn phòng ĐKQSD đất: 09 ngày
Phòng TN-MT:03
UBND thị xã: 03
Hồ sơ kèm theo
1/ Tờ trình của UBND cấp xã về việc xin hủy GCN QSD đất đã mất và xin cấp lại GCN QSD đất
2/ Phiếu lấy ý kiến khu dân cư về nguồn gốc sử dụng đất
3/ Hồ sơ địa chính (nếu có)
4/ Đơn xin cấp lại GCN QSD đất (theo mẫu)
5/ Đơn báo mất GCN QSD đất (có xác nhận của UBND cấp xã)
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Cấp lại GCN QSD đất, QSH nhà ở do bị mất (mất do thiên tai, hỏa hoạn) như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 1
2 Bộ phận TN&TKQ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai 9
3 Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Phòng Tài nguyên và Môi trường 3
4 Phòng Tài nguyên và Môi trường Ủy ban nhân dân 3
5 Ủy ban nhân dân Bộ phận TN&TKQ 1