Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Cấp lại GCN QSD đất, QSH nhà ở do bị mất (mất do thất lạc, quản lý sử dụng bị mất)
Lĩnh vực: Đất đai
Số ngày xử lý: 32
Phòng ban xử lý: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục: Bộ phận TN&TKQ: 02 ngày
Văn phòng ĐKQSD đất: 24 ngày
Phòng TN-MT: 03 ngày
UBND thị xã: 03 ngày
Hồ sơ kèm theo
1/ Đơn xin cấp lại GCN QSD đất (theo mẫu)
2/ Văn bản niêm yết và kết thúc niêm yết
3/ Tờ trình của UBND cấp xã về việc xin hủy GCN QSD đất đã mất và xin cấp lại GCN QSD đất
4/ Bản mô tả ranh, mốc giới thửa đất
5/ Phiếu lấy ý kiến khu dân cư về nguồn gốc sử dụng đất
6/ Đơn báo mất GCN QSD đất (có xác nhận của UBND cấp xã)
7/ Hồ sơ địa chính (nếu có)
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Cấp lại GCN QSD đất, QSH nhà ở do bị mất (mất do thất lạc, quản lý sử dụng bị mất) như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 1
2 Bộ phận TN&TKQ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai 24
3 Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Phòng Tài nguyên và Môi trường 3
4 Phòng Tài nguyên và Môi trường Ủy ban nhân dân 3
5 Ủy ban nhân dân Bộ phận TN&TKQ 1