Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Hỗ trợ miễn, giảm học phí cho học sinh, sinh viên đang học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học ngoài công lập; cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học thuộc doanh nghiệp nhà nước.
Lĩnh vực: Người có công (xã)
Số ngày xử lý: 180
Phòng ban xử lý: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:

Hỗ trợ miễn, giảm học phí cho học sinh, sinh viên đang học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học ngoài công lập; cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học thuộc doanh nghiệp nhà nước.
(Theo quy định tại văn bản: NĐ số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010; 74/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013; TTLT số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/5/2014.)
a. Hồ sơ lập thành 01 (một) bộ gồm:
- Đơn đề nghị cấp tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí (Phụ lục V) đối với học kỳ đầu tiên.
- Giấy xác nhận của Nhà trường (Phụ lục VI) đối với các học kỳ tiếp theo.
-  Bản sao công chứng các giấy tờ đối với học kỳ đầu tiên;
- Giấy xác nhận thương binh- bệnh binh.
b. Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Đơn đề nghị cấp tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí kèm giấy tờ theo quy định nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã, phường nơi đăng ký hộ khẩu thường trú. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ; nếu hợp lệ thì cập nhập thông tin vào phần mền “Một cửa” in giấy biên nhận cho người nộp hồ sơ (in phiếu hẹn ngày trả kết quả); nếu hồ sơ không hợp lệ thì viết phiếu hướng dẫn (chỉ thực hiện 1 lần) để người nộp hồ sơ bổ sung theo quy định. Trong thời hạn không quá 01 (một) ngày làm việc, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tổng hợp hồ sơ và lập danh sách trình lãnh đạo UBND xã, phường để giải quyết.
- Bước 2: Ủy ban nhân dân xã, phường trong thời gian 04 ngày làm việc có trách nhiệm tổng hợp, lập danh sách có văn bản (kèm theo hồ sơ của đối tượng)  chuyển đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thị xã.
- Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thị xã kiểm tra hồ sơ do UBND xã, phường chuyển đến (kể cả thông tin trên phần mền một cửa liên thông) hoặc cá nhân nộp; nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận cho người nộp hồ sơ (phiếu hẹn ngày trả kết quả); nếu hồ sơ không hợp lệ thì viết phiếu hướng dẫn (chỉ thực hiện 1 lần) để người nộp hồ sơ bổ sung theo quy định. Trong thời hạn không quá 01 (một) ngày làm việc, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả lập phiếu theo dõi và chuyển hồ sơ đến Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội để giải quyết.
- Bước 4: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ chịu trách nhiệm, lập danh sách chi trả và quyết toán kinh phí.
Kinh phí cấp bù tiền miễn giảm học phí được cấp đủ 10 tháng/năm học và thực hiện 02 lần trong năm. Lần 1: chi trả 5 tháng vào tháng 10 hoặc tháng 11; Lần 2: chi trả 5 tháng vào tháng 3 hoặc tháng 4.
c. Thời gian giải quyết:

- Thời gian giải quyết hồ sơ quy định tại bước 1-2, UBND xã, phường không quá 05 (năm) ngày làm việc.
- Thời gian giải quyết hồ sơ tại bước 3-4 quy định 01 năm 02 lần (lần 1 vào tháng 10 hoặc tháng 11; Lần 2 vào tháng 3 hoặc tháng 4)
Hồ sơ kèm theo
Chưa cấu hình quy trình xử lý cho thủ tục này