Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài
Lĩnh vực: Tư pháp
Số ngày xử lý: 1
Phòng ban xử lý: Phòng Tư pháp
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:

- Số lượng văn bản cần chứng thực

- Người ký vào văn bản xuất trình CMND hoặc các giấy tờ  tùy thân khác ký trước mặt cán bộ phụ trách chứng thực của phòng Tư pháp.
Hồ sơ kèm theo
1/ Bản chính
2/ Bản photo từ bản chính các giấy tờ cần chứng thực
Chưa cấu hình quy trình xử lý cho thủ tục này