Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng việt hoặc từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài
Lĩnh vực: Tư pháp
Số ngày xử lý: 1
Phòng ban xử lý: Phòng Tư pháp
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:

- Bản chính

- Bản dịch có chữ ký của người dịch (người dịch đã đăng ký làm cộng tác viên với tư pháp).

Hồ sơ kèm theo
1/ Bản chính
2/ Bản dịch có chữ ký của người dịch (người dịch đã đăng ký làm cộng tác viên với tư pháp).
Chưa cấu hình quy trình xử lý cho thủ tục này