Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Chứng thực điểm chỉ trong giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài
Lĩnh vực: Tư pháp
Số ngày xử lý: 1
Phòng ban xử lý: Phòng Tư pháp
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:

- Người điểm chỉ phải có mặt

- Giấy tờ văn bản cần điểm chỉ

- Giấy CMND của người điểm chỉ
Hồ sơ kèm theo
1/ Người điểm chỉ phải có mặt
2/ Giấy tờ văn bản cần điểm chỉ
3/ Giấy CMND của người điểm chỉ
Chưa cấu hình quy trình xử lý cho thủ tục này