Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Chứng thực hợp đồng giao dịch liên quan đến động sản
Lĩnh vực: Tư pháp
Số ngày xử lý: 1
Phòng ban xử lý: Phòng Tư pháp
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:

- Hợp đồng mua, bán, tặng cho động sản: 03 bộ (theo mẫu)

- Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản.

- Photo các giấy chứng minh quyền sở hữu tài sản và CMND của 2 bên (Bên A và bên B)

- Các bên phải có mặt để ký vào hợp đồng.
Hồ sơ kèm theo
1/ Hợp đồng mua, bán, tặng cho động sản: 03 bộ (theo mẫu)
2/ Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản.
3/ Photo các giấy chứng minh quyền sở hữu tài sản và CMND của 2 bên (Bên A và bên B)
4/ Các bên phải có mặt để ký vào hợp đồng.
Chưa cấu hình quy trình xử lý cho thủ tục này