Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Xác nhận sổ hộ tịch không còn lưu giữ
Lĩnh vực: Tư pháp
Số ngày xử lý: 1
Phòng ban xử lý: Phòng Tư pháp
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục: Giấy đề nghị xác nhận, ghi rõ nội dung cần xác nhận
Hồ sơ kèm theo
1/ Giấy đề nghị xác nhận, ghi rõ nội dung cần xác nhận
Chưa cấu hình quy trình xử lý cho thủ tục này