Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Giải quyết khiếu nại việc từ chối chứng thực không đúng quy định của pháp luật
Lĩnh vực: Tư pháp
Số ngày xử lý: 1
Phòng ban xử lý: Phòng Tư pháp
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:

- Đơn khiếu nại.

- Các giấy tờ liên quan (nếu có)

Hồ sơ kèm theo
1/ Đơn khiếu nại
2/ Các giấy tờ liên quan (nếu có)
Chưa cấu hình quy trình xử lý cho thủ tục này