Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài
Lĩnh vực: Tư pháp
Số ngày xử lý: 1
Phòng ban xử lý: Phòng Tư pháp
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:

- Bản chính;

- Bản photo từ bản chính các giấy tờ cần chứng thực.
Hồ sơ kèm theo
1/ Bản chính
2/ Bản photo từ bản chính các giấy tờ cần chứng thực
Chưa cấu hình quy trình xử lý cho thủ tục này