Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Hồ sơ giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là bệnh binh
Lĩnh vực: Người có công
Số ngày xử lý: 15
Phòng ban xử lý: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:
Hồ sơ kèm theo
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Hồ sơ giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là bệnh binh như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 1
2 Bộ phận TN&TKQ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 13
3 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Bộ phận TN&TKQ 1