Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Hồ sơ giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là người hưởng chế độ mất sức lao động
Lĩnh vực: Người có công
Số ngày xử lý: 15
Phòng ban xử lý: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:
Hồ sơ kèm theo
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Hồ sơ giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là người hưởng chế độ mất sức lao động như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 1
2 Bộ phận TN&TKQ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 13
3 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Bộ phận TN&TKQ 1