Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài
Lĩnh vực: Tư pháp
Số ngày xử lý: 1
Phòng ban xử lý: Phòng Tư pháp
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục: Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài
Hồ sơ kèm theo
1/ Tờ khai theo mẫu quy định tại phụ lục 5 của Thông tư 15/2015/TT-BTP [1._TK_dang_ky_khai_sinh.doc]
2/ Giấy chứng sinh (bản chính) do cơ sở y tế nơi trẻ em sinh ra cấp hoặc văn bản của người làm chứng (trường hợp không có Giấy chứng sinh) hoặc giấy cam đoan về việc sinh con (trường hợp không có người làm chứng).
3/ Văn bản thỏa thuận của cha, mẹ về việc lựa chọn quốc tịch cho con, có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài mà người đó là công dân (đối với trường hợp cha hoặc mẹ hoặc cả cha và mẹ là người nước ngoài).
Chưa cấu hình quy trình xử lý cho thủ tục này