Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài
Lĩnh vực: Tư pháp
Số ngày xử lý: 5
Phòng ban xử lý: Văn phòng HĐND và UBND
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục: Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài
Hồ sơ kèm theo
Chưa cấu hình quy trình xử lý cho thủ tục này