Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Đăng ký nhận cha mẹ, con có yếu tố nước ngoài
Lĩnh vực: Tư pháp
Số ngày xử lý: 12
Phòng ban xử lý: Văn phòng HĐND và UBND
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục: Đăng ký nhận cha mẹ, con có yếu tố nước ngoài
Hồ sơ kèm theo
1/ Tờ khai theo mẫu quy định tại phụ lục 5 của Thông tư 15/2015/TT-BTP [6._TK_dang_ky_nhan_cha-me-con.doc]
2/ Bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh các việc đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài.
3/ Giấy ủy quyền (nếu có – Trừ yêu cầu ghi vào sổ hộ tịch việc công nhận kết hôn; nhận cha, mẹ, con không được ủy quyền)
Chưa cấu hình quy trình xử lý cho thủ tục này