Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Phê duyệt lại giá khởi điểm
Lĩnh vực: Đấu giá QSD đất
Số ngày xử lý: 16
Phòng ban xử lý: Phòng Tài chính - Kế hoạch
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:

Xác định lại giá khởi điểm:

       - Trường hợp bán đấu giá không thành mà nguyên nhân là do giá khởi điểm cao thì đơn vị có quỹ đất bán đấu giá có văn bản đề nghị cấp có thẩm quyền phê duyệt lại giá khởi điểm để tổ chức đấu giá lại.

        - Trường hợp sau 06 (sáu) tháng, kể từ ngày cấp thẩm quyền phê duyệt giá khởi điểm mà chưa tổ chức đấu giá hoặc đã tổ chức đấu giá một phần quỹ đất, thì đơn vị có quỹ đất bán đấu giá có văn bản đề nghị cấp có thẩm quyền phê duyệt lại giá khởi điểm của quỹ đất chưa tổ chức đấu giá, trước khi bán đấu giá.

v Được cụ thể trong các trường hợp sau:

        - Đối với diện tích một khu đất khai thác độc lập không quá 3.000mtại khu vực đô thị trong các trường hợp sau:

+ Khai thác quỹ đất thuộc dự án do UBND cấp huyện, cấp xã thực hiện đầu tư cơ sở hạ tầng, tổ chức đấu giá khai thác nộp ngân sách nhà nước.

+ Khai thác quỹ đất lẻ nằm xen kẻ trong khu dân cư.

+ Bán đấu giá quyền sử dụng đất để xây dựng nhà ở (đất phân lô làm nhà ở).

        - Đối với đấu giá quyền sử dụng đất xây dựng nhà ở (đất phân lô làm nhà ở) tại khu vực nông thôn (không phân biệt quy mô, diện tích).

Hồ sơ kèm theo
1/ Bản sao các văn bản tại hồ sơ trình phê duyệt giá khởi điểm trước đó
2/ Quyết định của cấp có thẩm quyền phê duyệt giá khởi điểm trước đó
3/ Thông báo, biên bản niêm yết bán đấu giá tài sản, biên bản kết thúc nhận hồ sơ đăng ký đấu giá; Biên bản đấu giá (trường hợp tổ chức bán đấu giá không thành) hoặc phiếu điều tra khảo sát giá đất chuyển nhượng phổ biến thực tế trên thị trường tại khu vực lâ
4/ Tờ trình đề nghị phê duyệt lại giá khởi điểm (trong đó nêu rõ lý do phê duyệt lại)
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Phê duyệt lại giá khởi điểm như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 1
2 Bộ phận TN&TKQ Phòng Tài chính - Kế hoạch 9
3 Phòng Tài chính - Kế hoạch Bộ phận TN&TKQ 2
4 Bộ phận TN&TKQ Ủy ban nhân dân 3
5 Ủy ban nhân dân Bộ phận TN&TKQ 1