Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài
Lĩnh vực: Tư pháp
Số ngày xử lý: 1
Phòng ban xử lý: Phòng Tư pháp
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục: Tờ khai theo mẫu quy định của bộ Tư pháp
Hồ sơ kèm theo
1/ Tờ khai theo mẫu quy định của Bộ Tư pháp
2/ Giấy báo tử
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 1
2 Bộ phận TN&TKQ Phòng Tư pháp 1
3 Phòng Tư pháp Ủy ban nhân dân 1
4 Ủy ban nhân dân Bộ phận TN&TKQ 1