Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Đăng ký biến động về diện tích, kích thước thửa đất mà phải trích đo địa chính (do sai số trong quá trình đo đạc, kiểm tra lại diện tích thửa đất)
Lĩnh vực: Đất đai
Số ngày xử lý: 17
Phòng ban xử lý: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục: Hồ sơ gồm:
Hồ sơ kèm theo
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Đăng ký biến động về diện tích, kích thước thửa đất mà phải trích đo địa chính (do sai số trong quá trình đo đạc, kiểm tra lại diện tích thửa đất) như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 1
2 Bộ phận TN&TKQ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai 15
3 Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Bộ phận TN&TKQ 1