Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Cấp giấy CN QSD đất thuộc thẩm quyền của tỉnh
Lĩnh vực: Đất đai
Số ngày xử lý: 17
Phòng ban xử lý: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục: Cấp giấy CN QSD đất thuộc thẩm quyền của tỉnh
Hồ sơ kèm theo
1/ Giấy chứng nhận QSD đất (bản chính);
2/ Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho QSD đất;
3/ Trích lục bản đồ thửa đất;
4/ Biên bản cắm mốc, giao đất;
5/ Đơn xin cấp GCN QSD đất theo mẫu 04a/ĐK [Mau don cap GCNQSD dat moi..doc]
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Cấp giấy CN QSD đất thuộc thẩm quyền của tỉnh như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 1
2 Bộ phận TN&TKQ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai 10
3 Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Văn phòng ĐKĐĐ & Sở TNMT 5
4 Văn phòng ĐKĐĐ & Sở TNMT Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai 1
5 Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Bộ phận TN&TKQ 1