Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Cấp bổ sung, sửa đổi, cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu; giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
Lĩnh vực: Cấp phép bán lẻ rượu, thuốc lá
Số ngày xử lý: 10
Phòng ban xử lý: Phòng Kinh tế
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:

(Hồ sơ theo Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản xuất kinh doanh rượu; Thông tư số 39/2012/TT-BCT  ngày 20 tháng 12  năm 2012 của Bộ Công Thương quy định một số điều nghị định 94/2012/NĐ-CP).

         a. Đối với trường hợp cấp sửa đổi, bổ sung :

         - Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung.
         - Bản sao giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, Giấy phép kinh doanh bản lẻ sản phẩm rượu đã được cấp.

         - Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa đổi , bổ sung.

         -  Số lượng hồ sơ:  02 bộ.

         b. Đối với trường hợp cấp lại:

        * Cấp lại do bị mất, tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy:

         - Đơn đề nghị cấp lại.

         - Bản gốc hoặc bản sao Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu đã được cấp (nếu có).

Hồ sơ kèm theo
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Cấp bổ sung, sửa đổi, cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu; giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 1
2 Bộ phận TN&TKQ Phòng Kinh tế 8
3 Phòng Kinh tế Bộ phận TN&TKQ 1