Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
Lĩnh vực: Cấp phép dịch vụ trò chơi điện tử
Số ngày xử lý: 10
Phòng ban xử lý: Phòng Văn hóa - Thông tin
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:
Hồ sơ kèm theo
1/ Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận Đối với chủ điểm là cá nhân: theo mẫu 02a/ĐĐN. [Mau 2a.doc]
2/ Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận Đối với chủ điểm là tổ chức: theo mẫu 02b/ĐĐN [Mau 02b.doc]
3/ Bản sao có chứng thực Giấy đăng ký kinh doanh điểm cung cấp trò chơi điện tử công cộng.
4/ Bản sao có chứng thực chứng minh nhân dân (gọi tắt là CMND)
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 1
2 Bộ phận TN&TKQ Phòng Văn hóa - Thông tin 8
3 Phòng Văn hóa - Thông tin Bộ phận TN&TKQ 1