Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Quy trình cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám, chữa bệnh (hành nghề Y tư nhân)
Lĩnh vực: Y tế, Y dược
Số ngày xử lý: 30
Phòng ban xử lý: Phòng Y tế
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:

1. Trình tự thực hiện:
Bước 1:  Nhận hồ sơ từ tổ chức, công dân: 01 ngày
- Cán bộ tiếp nhận nhận hồ sơ từ tổ chức, công dân, kiểm tra thủ tục hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ thì cán bộ thụ lý tiến hành xử lý hồ sơ, nếu hồ sơ không hợp lệ thì cán bộ thụ lý hướng dẫn tổ chức, công dân bổ sung cho đầy đủ.
-Viết phiếu biên nhận hồ sơ (BM YT 01-03).
Bước 2: Xử lý hồ sơ:  10 ngày
- Căn cứ văn bản phân công nhiệm vụ, Cán bộ được phân công kiểm tra thành phần, nội dung hồ sơ, trình hồ sơ cho lãnh đạo xem xét, lên kế hoạch thẩm định.
- Đoàn thẩm định của Phòng Y tế tiến hành đi kiểm tra thực tế tại cơ sở, nếu đảm bảo đủ điều kiện thì lập Biên bản thẩm định có xác nhận của cơ sở được thẩm định.
- Lập danh sách các cá nhân đăng ký cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động hành nghề Y.
- Vào sổ giải quyết hồ sơ (BM YT 01-02).
Bước 3: Trình hồ sơ cho lãnh đạo phòng Y tế : 03 ngày
- Cán bộ thụ lý hồ sơ trình hồ sơ kèm theo biên bản thẩm định và danh sách cho lãnh đạo Phòng kiểm tra, nếu hợp lệ thì lãnh đạo Phòng ký vào danh sách.
- Vào sổ giải quyết hồ sơ (BM YT 01-02).
Bước 4: Trình hồ sơ cho Sở Y tế :  16  ngày
- Cán bộ xử lý hồ sơ chuyển toàn bộ hồ sơ kèm theo danh sách cho Sở Y tế xem xét cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động hành nghề Y.
- Ký hẹn giao trả hồ sơ.

    * Khi nhận được Giấy phép hoạt động hành nghề Y của Sở Y tế cấp, Phòng Y tế có trách nhiệm chuyển trả cho tổ chức công dân.
2. Thành phần Hồ sơ: 2 bộ (Theo thông tư số 41/2011/ TT-BYT ngày 14/11/2011)
- Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám chữa bệnh (Phụ lục 13).
- Chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh có chứng thực.
- Giấy đăng ký kinh doanh có chứng thực.
- Bảng kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, nhân sự (Phụ lục 14).
- Danh sách đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.
- Tài liệu chứng minh cơ sở khám chữa bệnh đáp ứng điều kiện về sơ cở vật chất và vệ sinh môi trường phù hợp với hoạt động chuyên môn.
- Dự kiến phạm vi hoạt động chuyên môn, danh mục kỹ thuật.
Hồ sơ kèm theo
1/ Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám chữa bệnh (Phụ lục 13).
2/ Chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh có chứng thực.
3/ Giấy đăng ký kinh doanh có chứng thực.
4/ Bảng kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, nhân sự (Phụ lục 14). [Mau 06-KKNS.doc]
5/ Tài liệu chứng minh cơ sở khám chữa bệnh đáp ứng điều kiện về sơ cở vật chất và vệ sinh môi trường phù hợp với hoạt động chuyên môn.
6/ Dự kiến phạm vi hoạt động chuyên môn, danh mục kỹ thuật.
Chưa cấu hình quy trình xử lý cho thủ tục này