Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Quy trình cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề Dược tư nhân
Lĩnh vực: Y tế, Y dược
Số ngày xử lý: 30
Phòng ban xử lý: Phòng Y tế
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:

1. Trình tự thực hiện:
Bước 1:  Nhận hồ sơ từ tổ chức, công dân: 01 ngày
- Cán bộ tiếp nhận nhận hồ sơ từ tổ chức, công dân, kiểm tra thủ tục hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ thì cán bộ thụ lý tiến hành xứ lý hồ sơ, nếu hồ sơ không hợp lệ thì cán bộ thụ lý hướng dẫn tổ chức, công dân bổ sung cho đầy đủ.
- Viết phiếu biên nhận hồ sơ (BM YT 01-04).

Bước 2: Xử lý hồ sơ:  10 ngày
- Căn cứ văn bản phân công nhiệm vụ, Cán bộ được phân công kiểm tra thành phần, nội dung hồ sơ.
- Lập danh sách các cá nhân đăng ký cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề Dược.
Bước 3: Trình hồ sơ cho lãnh đạo Phòng Y tế : 03 ngày
- Cán bộ thụ lý hồ sơ trình hồ sơ kèm theo danh sách cho lãnh đạo Phòng kiểm tra, nếu hợp lệ thì lãnh đạo Phòng ký vào danh sách.
- Vào sổ giải quyết hồ sơ (BM YT 01-02).
Bước 4: Trình hồ sơ cho Sở Y tế :  16   ngày
- Cán bộ xử lý hồ sơ chuyển toàn bộ hồ sơ kèm theo danh sách cho Sở Y tế xem xét cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề Dược.
- Ký hẹn giao trả hồ sơ.
     * Khi nhận được Chứng chỉ hành nghề Dược của Sở Y tế cấp, Phòng Y tế có trách nhiệm chuyển trả cho tổ chức công dân. 
2. Thành phần Hồ sơ:  2 bộ  (Theo Thông tư 08/TTHN-BYT ngày 14/10/2013).

-  Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề Dược (Mẫu số 1a/ĐĐN-CC)
-  Bản sao có chứng thực các văn bằng chuyên môn;
-  Giấy xác nhận về thời gian thực hành ở cơ sở Dược hợp pháp do người đứng đầu cơ sở đó cấp theo mẫu do Bộ Y tế quy định, trừ trường hợp Dược sĩ Đại học tốt nghiệp hệ chuyên tu đăng ký loại hình nhà thuốc; (Mẫu số 3/GXN)
- Bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân.
-  Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 12 tháng;
-  2 ảnh chân dung  4 x 6 cm  (ảnh nền trắng, chụp không quá 06 tháng).

Hồ sơ kèm theo
1/ Phiếu lý lịch tư pháp do Sở tư pháp cấp ; - Sơ yếu lý lịch.
2/ Chứng minh nhân dân có chứng thực.
3/ 2 ảnh 4x6 cm (ảnh nền trắng, chụp không quá 06 tháng).
4/ Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh (Phụ lục 01, mẫu số 01). [Mau 01A-DDN-CC.doc]
5/ Bản sao văn bằng chuyên môn có chứng thực.
6/ Văn bản xác nhận quá trình thực hành (Phụ lục 10). [03-GXN.doc]
7/ Giấy khám sức khoẻ (bản gốc).
Chưa cấu hình quy trình xử lý cho thủ tục này