Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Quy trình cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc
Lĩnh vực: Y tế, Y dược
Số ngày xử lý: 30
Phòng ban xử lý: Phòng Y tế
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:

1. Trình tự thực hiện :   

Bước 1:  Nhận hồ sơ từ tổ chức, công dân: 01 ngày 
- Cán bộ tiếp nhận nhận hồ sơ từ tổ chức, công dân, kiểm tra thủ tục hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ thì cán bộ thụ lý tiến hành xử lý hồ sơ, nếu hồ sơ không hợp lệ thì cán bộ thụ lý hướng dẫn tổ chức, công dân bổ sung cho đầy đủ.

- Viết phiếu biên nhận hồ sơ (BM YT 01-05).

Bước 2: Xử lý hồ sơ:  10  ngày

        - Căn cứ văn bản phân công nhiệm vụ, Cán bộ được phân công kiểm tra thành phần, nội dung hồ sơ, trình hồ sơ cho lãnh đạo xem xét lên kế hoạch thẩm định.

        - Đoàn thẩm định của phòng Y tế tiến hành đi kiểm tra thực tế tại cơ sở, nếu đảm bảo đủ điều kiện thì lập Biên bản thẩm định có xác nhận của cơ sở được thẩm định.

        - Lập danh sách các cá nhân đăng ký cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc.

        - Vào sổ giải quyết hồ sơ (BM YT 01-02).

Bước 3: Trình hồ sơ cho lãnh đạo Phòng Y tế : 03 ngày

        - Cán bộ thụ lý hồ sơ trình hồ sơ kèm theo biên bản thẩm định và danh sách cho lãnh đạo Phòng kiểm tra, nếu hợp lệ thì lãnh đạo Phòng ký vào danh sách.

- Vào sổ giải quyết hồ sơ (BM YT 01-02).

Bước 4: Trình hồ sơ cho Sở Y tế :  16  ngày

         - Cán bộ xử lý hồ sơ chuyển toàn bộ hồ sơ kèm theo danh sách cho Sở Y tế xem xét cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc.

2. Thành phần Hồ sơ:  2 bộ  (Theo Thông tư 08/TTHN-BYT ngày 14/10/2013).

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc.

(Mẫu số 4a/ĐĐN – ĐĐKKD).

- Bản kê khai danh sách nhân sự và bằng cấp chuyên môn. (Mẫu số 6/KKNS).

- Bản kê khai địa điểm trang thiết bị.(Mẫu số 7/KKĐĐ - TTB).

- Sơ đồ địa điểm kinh doanh.

3. Lưu hồ sơ tại Phòng:

- Theo thành phần hồ sơ .

- Biên bản thẩm định.

- Danh sách các cá nhân đăng ký cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc.

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc (bản photo).

- Phiếu biên nhận ( BM YT 01-01).

- Sổ giải quyết hồ sơ ( BM YT 01-02).   

Hồ sơ kèm theo
1/ Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc. (Mẫu số 4a/ĐĐN – ĐĐKKD). [Mau 04-DDN-DKKD.doc]
2/ Bản kê khai danh sách nhân sự và bằng cấp chuyên môn. (Mẫu số 6/KKNS). [Mau 06-KKNS.doc]
3/ Bản kê khai địa điểm trang thiết bị.(Mẫu số 7/KKĐĐ - TTB) [Mau 07-KKDD-TTB.doc]
4/ Sơ đồ địa điểm kinh doanh.
Chưa cấu hình quy trình xử lý cho thủ tục này