Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Quy trình cấp, cấp lại, điều chỉnh Giấy chứng nhận cơ sở đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn GPP
Lĩnh vực: Y tế, Y dược
Số ngày xử lý: 30
Phòng ban xử lý: Phòng Y tế
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:

1. Trình tự thực hiện :   

Bước 1:  Nhận hồ sơ từ tổ chức, công dân: 01 ngày
- Cán bộ tiếp nhận nhận hồ sơ từ tổ chức, công dân, kiểm tra thủ tục hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ thì cán bộ thụ lý tiến hành xử lý hồ sơ, nếu hồ sơ không hợp lệ thì cán bộ thụ lý hướng dẫn tổ chức, công dân bổ sung cho đầy đủ.

- Viết phiếu biên nhận hồ sơ (BM YT 01-06).

Bước 2: Xử lý hồ sơ:  10  ngày

- Căn cứ văn bản phân công nhiệm vụ, Cán bộ được phân công kiểm tra thành phần, nội dung hồ sơ, trình hồ sơ cho lãnh đạo xem xét.

- Lập danh sách các cá nhân đăng ký cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy chứng nhận cơ sở đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn GPP.

- Vào sổ giải quyết hồ sơ (BM YT 01-02).

Bước 3: Trình hồ sơ cho lãnh đạo Phòng Y tế : 03 ngày

- Cán bộ thụ lý hồ sơ trình hồ sơ và danh sách cho lãnh đạo Phòng kiểm tra, nếu hợp lệ thì lãnh đạo Phòng ký vào danh sách.

- Vào sổ giải quyết hồ sơ (BM YT 01-02).

Bước 4: Trình hồ sơ cho Sở Y tế :  16  ngày

- Cán bộ xử lý hồ sơ chuyển toàn bộ hồ sơ kèm theo danh sách cho Sở Y tế xem xét cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy chứng nhận cơ sở đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn GPP.

2. Thành phần Hồ sơ:  2 bộ  (Theo Thông tư 46/2011/TT-BYT ngày 21/12/2011).

- Đơn đăng ký kiểm tra “Thực hành tốt Nhà thuốc” GPP. (Mẫu số 1/GPP).

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

- Bản chính Chứng chỉ hành nghề của người quản lý chuyên môn.

- Bản kê khai cơ sở vật chất, trang thiết bị.

- Bản kê khai danh sách nhân sự.

- Bản tự kiểm tra GPP theo Danh mục kiểm tra quy định tại Phụ lục II Thông tư 46/2011

Hồ sơ kèm theo
1/ Đơn đăng ký kiểm tra “Thực hành tốt Nhà thuốc” GPP. (Mẫu số 1/GPP).
2/ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
3/ Bản chính Chứng chỉ hành nghề của người quản lý chuyên môn.
4/ Bản kê khai cơ sở vật chất, trang thiết bị.
5/ Bản tự kiểm tra GPP theo Danh mục kiểm tra quy định tại Phụ lục II Thông tư 46/2011
6/ Bản kê khai danh sách nhân sự.
Chưa cấu hình quy trình xử lý cho thủ tục này