Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường
Lĩnh vực: Bảo vệ môi trường
Số ngày xử lý: 10
Phòng ban xử lý: Phòng Tài nguyên và Môi trường
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:

II. Quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ:
- Bước 1: Tổ chức, công dân lập đầy đủ hồ sơ theo quy định và nộp trực tiếp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả (TN&TKQ) thị xã.
- Bước 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, ghi phiếu biên nhận giao cho người nộp nếu hồ sơ hợp lệ; nếu hồ sơ không đầy đủ thì viết phiếu hướng dẫn (chỉ thực hiện 01 lần) để người nộp hồ sơ bổ sung theo quy định; trong thời gian không quá 01 ngày làm việc tổng hợp và chuyển hồ sơ đến Phòng Tài nguyên và Môi trường giải quyết.
- Bước 3: Trong thời gian không quá 02 ngày làm việc, Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đảm bảo thì lập phiếu hướng dẫn và trả ngay lại cho Bộ phận TN&TKQ để thông tin lại cho tổ chức, công dân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ; nếu hồ sơ hợp lệ thì thẩm định, trình lãnh đạo phòng ký và dự thảo Giấy xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường (bản cứng + file mềm) trình UBND thị xã phê duyệt (thông qua Bộ phận TN&TKQ).
- Bước 4: Cán bộ Bộ phận TN&TKQ có trách nhiệm trình hồ sơ cho lãnh đạo Văn phòng  HĐND&UBND thị xã kiểm tra, nếu đảm bảo thì trình lãnh đạo UBND thị xã. UBND thị xã xem xét ký phê duyệt Giấy xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường sau đó Văn thư HĐND&UBND thị xã chuyển hồ sơ đã được lãnh đạo UBND thị xã phê duyệt cho Bộ phận TN&TKQ.
- Bước 5: Bộ phận TN&TKQ chuyển trả kết quả cho tổ chức, công dân.
* Thời gian giải quyết hồ sơ công việc là thời gian làm việc (không kể ngày nghỉ hàng tuần, lễ, tết), được tính kể từ ngày bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận đủ hồ sơ hợp lệ đến ngày hẹn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.
III. Nội dung quy trình:
1. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Ba (03) bản kế hoạch bảo vệ môi trường;
- Một (01) báo cáo đầu tư hoặc phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
2. Thời gian giải quyết hồ sơ: Không quá 10 ngày làm việc.
- Bộ phận TN&TKQ: 02 ngày.
- Phòng Tài nguyên – Môi trường: 05 ngày.
- UBND thị xã: 03 ngày.
3. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, công dân.
4. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài nguyên và Môi trường.
5. Cơ quan thẩm quyền ký Giấy xác nhận: UBND thị xã.
6. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận.
7. Phí, Lệ phí: Không.
8. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Mẫu Bản kế hoạch bảo vệ môi trường (Phụ lục 5.4 và 5.5 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015).

Hồ sơ kèm theo
1/ Ba (03) bản kế hoạch bảo vệ môi trường
2/ Một (01) báo cáo đầu tư hoặc phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 1
2 Bộ phận TN&TKQ Phòng Tài nguyên và Môi trường 5
3 Phòng Tài nguyên và Môi trường Ủy ban nhân dân 3
4 Ủy ban nhân dân Bộ phận TN&TKQ 1