Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Quyết định đấu giá quyền sử dụng đất
Lĩnh vực: Đấu giá QSD đất
Số ngày xử lý: 20
Phòng ban xử lý: Phòng Tài nguyên và Môi trường
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:
Hồ sơ kèm theo
1/ Quyết định phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất
2/ Tờ trình đề nghị ban hành quyết định đấu giá quyền sử dụng đất
3/ Giấy tờ liên quan đến hiện trạng quản lý, sử dụng thửa đất đấu giá và hạ tầng kỹ thuật, tài sản gắn liền với thửa đất đấu giá (nếu có) của cơ quan có thẩm quyền
4/ Thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng chi tiết liên quan đến thửa đất đấu giá đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt
5/ Trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất đấu giá trong trường hợp chưa có bản đồ địa chính
6/ Tên, địa chỉ của đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng thửa đất
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Quyết định đấu giá quyền sử dụng đất như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 1
2 Bộ phận TN&TKQ Phòng Tài nguyên và Môi trường 15
3 Phòng Tài nguyên và Môi trường Ủy ban nhân dân 3
4 Ủy ban nhân dân Bộ phận TN&TKQ 1