Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Thủ tục chấp thuận tổ chức hội nghị thường niên, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở
Lĩnh vực: Nội vụ
Số ngày xử lý: 5
Phòng ban xử lý: Phòng Nội vụ
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:

- Bước 1. Tổ chức tôn giáo cơ sở tổ chức hội nghị thường niên, đại hội gửi hồ sơ đến Phòng Nội vụ.

- Bước 2. Phòng Nội vụ xem xét hồ sơ và đề nghị bổ sung trong trường hợp cần thiết.

- Bước 3.

+ Phòng Nội vụ phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân cấp huyện.

+ Ủy ban nhân dân cấp huyện căn cứ Tờ trình của Phòng Nội vụ chấp thuận hoặc không chấp thuận việc tổ chức hội nghị, đại hội (hoặc ủy quyền cho Phòng Nội vụ). Trường hợp không chấp thuận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Hồ sơ kèm theo
1/ Văn bản đề nghị (theo mẫu) [VB de nghị to chuc HN, ĐH.doc]
2/ Báo cáo hoạt động của tổ chức tôn giáo
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Thủ tục chấp thuận tổ chức hội nghị thường niên, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 1
2 Bộ phận TN&TKQ Phòng Nội vụ 1
3 Phòng Nội vụ Bộ phận TN&TKQ 1
4 Bộ phận TN&TKQ Ủy ban nhân dân 1
5 Ủy ban nhân dân Bộ phận TN&TKQ 1