Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Thủ tục chấp thuận việc tổ chức cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi một huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Lĩnh vực: Nội vụ
Số ngày xử lý: 10
Phòng ban xử lý: Phòng Nội vụ
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:

          - Bước 1: Tổ chức tôn giáo khi tổ chức các cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi một huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh gửi hồ sơ đề nghị đến Phòng Nội vụ.

          - Bước 2: Phòng Nội vụ xem xét văn bản và đề nghị bổ sung trong trường hợp cần thiết.

          - Bước 3.

+ Phòng Nội vụ phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định hồ sơ đề nghị, trình Ủy ban nhân dân cấp huyện.

          + Ủy ban nhân dân cấp huyện căn cứ Tờ trình của Phòng Nội vụ chấp thuận hoặc không chấp thuận việc tổ chức cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo (hoặc ủy quyền cho Phòng Nội vụ). Trường hợp không chấp thuận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Hồ sơ kèm theo
1/ Văn bản đề nghị (theo mẫu) [VB đề nghị tổ chức Lễ ngoài tôn giáo.doc]
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Thủ tục chấp thuận việc tổ chức cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi một huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 1
2 Bộ phận TN&TKQ Phòng Nội vụ 6
3 Phòng Nội vụ Bộ phận TN&TKQ 1
4 Bộ phận TN&TKQ Ủy ban nhân dân 1
5 Ủy ban nhân dân Bộ phận TN&TKQ 1