Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Khen thưởng gương người tốt, việc tốt, dũng cảm cứu người, đấu tranh phòng, chống tội phạm
Lĩnh vực: Nội vụ
Số ngày xử lý: 7
Phòng ban xử lý: Phòng Nội vụ
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:

*  Đối với tổ chức trình thủ tục hành chính:

- Bước 1: Hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công thị xã.

* Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Bước 1: Công chức Phòng Nội vụ (Bộ phận Thi đua- Khen thưởng) làm việc tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ đảm bảo: công chức tiếp nhận hồ sơ, in giấy tiếp nhận hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ không đảm bảo: hướng dẫn bổ sung hồ sơ (nêu rõ lý do hồ sơ không đảm bảo).

- Bước 2: Hồ sơ sau khi tiếp nhận được chuyển đến Phòng Nội vụ (Bộ phận Thi đua - Khen thưởng) để thẩm tra, giải quyết hồ sơ.

- Bước 3: Phòng Nội vụ (Bộ phận Thi đua - Khen thưởng) dự thảo văn bản trình Uỷ ban nhân dân thị xã xem xét, quyết định.

- Bước 4: Tổ chức nhận kết quả:

+ Nhận Quyết định và hiện vật khen thưởng tại Phòng Nội vụ hoặc bằng đường bưu điện.

Hồ sơ kèm theo
1/ Tờ trình của cấp trình khen thưởng (theo mẫu) [To trinh KT guong NTVT.doc]
2/ Biên bản họp xét của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của cấp trình (theo mẫu) [BB cua HDTDKT ve guong NTVT.doc]
3/ Báo cáo thành tích (theo mẫu) [BC thanh tich guong NTVT.doc]
4/ Văn bản hiệp y của cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Khen thưởng gương người tốt, việc tốt, dũng cảm cứu người, đấu tranh phòng, chống tội phạm như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 1
2 Bộ phận TN&TKQ Phòng Nội vụ 3
3 Phòng Nội vụ Ủy ban nhân dân 1
4 Ủy ban nhân dân Phòng Nội vụ 1
5 Phòng Nội vụ Bộ phận TN&TKQ 1