Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Thủ tục Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước
Lĩnh vực: Tư pháp (xã)
Số ngày xử lý: 5
Phòng ban xử lý: UBND cấp xã
Lệ phí: 0
Hướng dẫn thủ tục:

- Người có yêu cầu đăng ký lại việc nuôi con nuôi nộp Tờ khai đăng ký lại việc nuôi con nuôi tại Ủy ban nhân dân cấp xã  nơi cha mẹ nuôi và con nuôi thường trú hoặc nơi đã đăng ký việc nuôi con nuôi trước đây;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký và cấp cho người yêu cầu đăng ký lại 01 bản chính Giấy chứng nhận nuôi con nuôi.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp xã .   

Hồ sơ kèm theo
Chưa cấu hình quy trình xử lý cho thủ tục này